Zeleň v meste

Paradigma tvorby miest sa mení. Mestá sú postavené pred nové výzvy, ktoré  znížia nepriaznivé dôsledky urbanizácie a reagujú na zmeny klimatických podmienok. Mestská zeleň pomáha vyriešiť mnohé negatívne prejavy v mestskom prostredí.

Priaznivo ovplyvňuje mikroklímu, zvyšuje biodiverzitu, zlepšuje zdravie občanov. Okrem ekologických dopadov pozitívne ovplyvňuje aj hospodárske a ekonomické ukazovatele miest. Moderné analýzy potvrdili, že zeleň dokáže zvýšiť ekonomickú hodnotu nehnuteľností, ovplyvňuje rozvoj cestovného ruchu, či zvyšuje zamestnanosť.

A predovšetkým, pôsobí na fyzické i duševné zdravie obyvateľov, ponúka nenahraditeľný sociálny aspekt, komunitný priestor, podmienky na rekreáciu, relax, spoločenské udalosti… priťahuje život.

Zeleň pod našimi oknami

Stačí menšia zelená plocha osadená drevinami a kvetinovým záhonom v blízkosti vášho domu a dôsledky sú citeľné:

Zníži teplotu v okolí domu
v letnom období

Zníži tepelný stres
a potrebu používania klimatizácie

Reguluje vsakovanie dažďovej vody

Čistí vzduch, znižuje koncentráciu CO2

Tlmí rušivé
zvuky z ulice

Zelené pohľady znižujú úroveň stresu

Trendy

Mestá dnes odolávajú alarmujúcim zmenám klímy, extrémnym prejavom počasia, či dôsledkom urbanizácie. Práve zvyšovanie objemu zelene v mestách sa stáva súčasťou riešení mnohých z uvedených problémov.

Ožívajú projekty posilňujúce odolnosť miest voči zmene klímy, presadzujú sa inteligentné riešenia, ale aj návraty k tradičným prvkom. Vraciame sa k mestskému poľnohospodárstvu, vznikajú ovocné sady, „jedlé“ záhrady, budujú sa zelené ulice, parky, tvoria sa dažďové záhrady, či záchytné rybníky, prírodné odvodňovacie kanály ale aj zelené strechy, či vertikálne záhrady.

Moderné mestá pracujú na podpore myšlienky budovania odolných, ekologických zelených projektov aj v spolupráci so súkromným sektorom, komunitami, či jednotlivcami. Spoločne povzbudzujú obyvateľov k tomu, aby začali s ekologickými aktivitami aj vo vlastnom okolí.

Zdravie

Stromy a rastliny v meste sú oveľa viac, než len dekoratívne objekty ponúkajúce estetickú hodnotu. Zeleň dokázateľne zlepšuje kvalitu života obyvateľov miest. Tí, ktorí žijú v časti mesta s vyšším podielom zelene, využívajú menej často zdravotnícke zariadenia, v zelenom prostredí sa pacienti zotavujú oveľa rýchlejšie, zamestnanci spoločností obklopení zeleňou sa cítia spokojnejší, podávajú lepšie výkony. Mestský park povzbudzuje ľudí k športu, aktívnemu oddychu, relaxu. Zeleň úspešne bojuje so zdravotnými rizikami civilizačných ochorení.

Čistý vzduch, zdravá pitná voda, kvalitný verejný priestor, eliminácia hluku, relaxačné zóny, kontakt s prírodou, to sú hodnoty, ku ktorým smerujú mestá svoje riešenia. Lebo zdravie a kvalita života obyvateľov miest sú podmienené úrovňou kvality a udržateľnosťou prírodného prostredia.

Klimatické zmeny

Moderné mestá bojujú zeleňou proti klimatickým zmenám. Tie v ostatných rokoch spôsobujú extrémne teplé počasie a sucho, ktoré sa strieda s nadmernými zrážkami. Prejavy prírody sú zaťažkávacou skúškou pre mestskú zeleň a kladú vysoké nároky na jej údržbu. Stromy a rastliny zabránia poškodeniu atmosféry na globálnej ale aj lokálnej úrovni. Mestská zeleň pri vlne horúčav príjemne ochladí a naopak, počas extrémnych zrážok má vysadená pôda lepšiu kapacitu pre absorpciu vody.

V posledných desaťročiach zaznamenávame nárast dlhotrvajúcich horúčav, extrémne suchá, intenzívne búrky, záplavy a víchrice. Sú dôsledkom globálneho otepľovania a zmien klímy. Čelíme zmenám, s akými sme sa v minulosti nestretli. Máme záujem spoločne využiť naše skúseností, vedomosti a možnosti na vytvorenie zdravších a odolnejších miest.

Biodiverzita

Rozmanitosť a druhová pestrosť v kombinácii s vhodnými druhmi rastlín a stromov v mestskom prostredí je pre jeho zdravý rozvoj veľmi dôležitá. Rôznorodosť zachováva vyváženosť prírody. Čím viac variácií vo vegetácii, tým viac variácií v živote zvierat a hmyzu. Široká škála opeľujúcich druhov hmyzu a mnohých rôznych rastlín bude zdrojom potravy pre vtáky a iné zvieratá. Opeľujúci hmyz je dôležitým článkom v ekosystémoch.

Oslabený ekosystém klimatickými podmienkami a urbanizmom skúšaných miest je náchylnejší na vonkajšie vplyvy, choroby a rôzne biologické invázie. Krehká prírodná rovnováha je vážne narušená. V reakcii na to, ako sa strácajú jednotlivé druhy, mení sa aj fungovanie celého ekosystému.

Sociálna súdržnosť

Zelené životné prostredie aktívne prispieva ku kvalite života. Ľudia sú šťastnejší, spokojnejší, uvoľnenejší. Okrem toho, zelené miesta ako parky a verejné záhrady pozývajú na komunitné interakcie, spoločné cvičenia či relaxačné aktivity. Ľudia sa radi stretávajú v mestských parkoch, a tiež sa radi zapájajú do ich údržby. Prítomnosť zelene, zelených rastlín a aktivít v prírodnom prostredí prispieva k ich kvalitnejšej a hodnotnejšej interakcii.

Správanie každého jednotlivca je vo veľkej miere zodpovedné za súčasné trendy v globálnej zmene klímy aj odolnosti nášho životného prostredia. Zodpovednosť za budúcu podobu nášho mesta je na nás všetkých.

Urbanizmus a architektúra

Jednou z hlavných úloh moderného developmentu, architektúry a urbanizmu je zabezpečenie pripravenosti našich miest na zmenu klímy, odolávaniu jej negatívnym pôsobeniam a postupné zvyšovanie kvality vytvorených projektov bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Moderný urbanizmus je aj o plochách zelene na obyvateľa, o pešej vzdialenosti zelených oddychových plôch, dostupnosti mestskej hromadnej dopravy, o ekologickej stope, ktorú zanecháva obyvateľ… Problematika je komplexná a začať by mal každý z nás – od seba. Alebo pomáhať tam, kde jeho pomoc posunie veci bližšie k riešeniu.

Zelené hospodárstvo

Aktuálne štúdie poukazujú na súvislosti medzi objemom a kvalitou zelene a mestskou ekonomikou. Okrem iných prínosov, zeleň ponúka príjemnejšie pracovné prostredie, to vedie k pozitívnejšiemu pracovnému postoju a vyššej produktivite. Dobre udržiavané rastliny a stromy, parky, či verejné priestory, vedú k vyššej hodnote domov, podporujú cestovný ruch. Rozdiel v ukazovateľoch porovnávaných so zeleňou a bez nej, dosahuje až 30%.

Zvyšujúce sa nároky na bývanie, mobilita obyvateľov a distribúcia tovarov a služieb zvyšujú tvorbu CO2, priameho znečistenia a hluku v našich mestách. Tomuto faktu nepomáha ani nastavenie hospodárstva na krátkodobú spotrebu tovarov, či neefektívne nakladanie so zdrojmi a odpadom.

Klub seniorov STÁLE DOBRÍ má ambíciu pomôcť budovať novú kultúru tvorby a zhodnocovania zelených plôch, zvýšiť počet a kvalitu projektov zelenej infraštruktúry, pomáhať pri budovaní zdravšieho, krajšieho, moderného a odolného mesta.